BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM)

 

TÜRK 101

Hafta

Konu Başlıkları ve Etkinlikler

1.

HAFTA

TANIŞMA YAPILACAKTIR.

DİL NEDİR?

DİLİN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ NEDİR?

 • Türk 101 dersinin programının dağıtılması ve tanıtımı (dersin amacı, ilkeleri, içeriği, işlenişi, derse devam ve sınav puanlarının dağılımı)
 • Dilin tanımı, özellikleri, topluluk için önemi.
 •  Dil -duygu, dil-düşünce, dil-kültür bağlantısı, Anadili bilinci, dilin toplumsal yaşantıdaki yeri.

2.

HAFTA

YERYÜZÜNDEKİ DİLLER VE DİL TÜRLERİ

 • Yeryüzündeki dillerin köken-yapı bakımından sınıflandırılması.
 • Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
 • Varlığı kabul edilen başlıca dil aileleri.

3.

HAFTA

TÜRKÇENİN GELİŞMESİ VE TARİHSEL DÖNEMLERİ

 • Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi (İlk, Ana, Eski, Orta, Karahanlı -Oğuz, Eski Anadolu, Osmanlı Türkçesi).
 • Seyir İçinde Türklerin Kullandıkları Alfabeler ve Yazılan Türkçe Metinler

4.

HAFTA

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK DİLİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E GÖRE DİL BİRLİĞİ

 • Mustafa Kemal Atatürk’e Göre Türk Milletini Bir Arada Tutan Kültürel Değerler ( Vatan-Yurt Birliği, Tarih Birliği, Dil Birliği, Din Birliği, Soy Birliği)

5.

HAFTA

İLETİŞİM NEDİR?

İLETİŞİM ARACI OLARAK DİL NEDİR?

 • Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve kullanımında özen ve doğruluk)
 • Etkili İletişim

6.

HAFTA

METİNSEL BAĞLAMDA DİL

 • Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri
 • Paragrafta anlatım biçimleri

7.

HAFTA

METİN OLMA ÖLÇÜTLERİ NELERDİR?

 • Metnin yapısı
 • Bağdaşıklık ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): bağlaçlar, adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar
 • Tutarlılık (anlamsal-mantıksal bağlar): sözbilimsel yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb.

8.

HAFTA

METİN ÜRETİM EVRELERİ

METİN TÜRLERİ

(amacı belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma)

 • Metin üretim evreleri
 • Metin türleri ve anlatım biçimleri (Örnekler üzerinden bilgilendirici metinler)

Metin türleri (Örnekler üzerinden yazınsal metinler)

9.

HAFTA

ANLATIM BOZUKLUKLARI

 • Anlatım Bozuklukları

Uygulama

10.

HAFTA

PARAGRAF YAZMA TEKNİKLERİ

 • Paragraf yazma uygulamaları (Temel düşünce, Yan düşünce )

KOMPOZİSYON HAKKINDA BİLGİ

 • Kompozisyon yazma kuralları
 • Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan ileti)

11.

HAFTA

AKADEMİK YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ

 • Bilgilendirici metinler üzerinden makale yazım kuralları
 • Bilgilendirici metinler üzerinden örneklerle makale yazımı (Uygulama)

12.

HAFTA

METİN ÇÖZÜMLEME & DÜŞÜNCE GELİŞTİRME YOLLARI

(Konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, bakış açısı)

 • Metin bağlamında özet çıkarma
 • Uygulama